1. Prevederi introductive

1.1. Prezentele condiţii (denumite în continuare „condiţii comerciale“) reglementează, în baza prevederilor art. 1751 alin. 1 din legea nr. 89/2012, cod civil, republicat (denumit în continuare „codul civil“) drepturile şi obligaţiile reciproce între societatea comercială ISEGA TALE SRL, cu sediul în JUD. GALAŢI, SAT INDEPENDENŢA COM. INDEPENDENŢA, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.52, înscrisă în registrul comerţului J17/118/2021, CUI 43601853 (denumită în continuare „ofertantul“) şi terţe persoane (denumite în continuare „utilizator“) apărute din contractele de acordare servicii (denumit în continuare „contract de acordare servicii“) încheiate prin intermediul paginii de web a ofertantului, aflată pe adresa de internet https://aboutfashion.ro (denumită în continuare „pagina de web“).

1.2. Drepturile şi obligaţiile dintre ofertant şi utilizator sunt reglementate în continuare şi de regulile de discuţii, care formează anexa nr. 1 la condiţiile comerciale. Condiţiile comerciale şi regulile de discuţii constituie o parte inseparabilă a contractului de acordare servicii.

1.3. Contractul de acordare servicii şi condiţiile comerciale sunt redactate în limba română.

1.4. În conformitate cu prevederile art. 1752 cod civil, părţile contractante au căzut de acord că ofertantul poate modifica unilateral, într-o măsură rezonabilă, condiţiile comerciale. Modificarea condiţiilor comerciale va fi comunicată utilizatorului. Utilizatorul poate respinge modificarea condiţiilor comerciale şi într-un asemenea caz poate rezilia în scris contractul de acordare servicii în perioada de preaviz, care reprezintă o (1) lună.

1.5. Prin exprimarea acordului cu noua versiune a condiţiilor comerciale de către utilizator, condiţiile comerciale anterioare îşi pierd valabilitatea iar noua versiune devine componentă inseparabilă a contractului de acordare servicii.

2. Încheierea contractului de acordare servicii

2.1. Propunerea de încheiere a contractului de acordare servicii o înaintează utilizatorul prin completarea datelor din formularul de înregistrare de pe pagina web şi prin trimiterea lui către ofertant, dând clik pe „Înregistrare“ (denumită în continuare „comanda“). Datele specificate de utilizator în comandă sunt considerate corecte din punctul de vedere al condiţiilor comerciale.

2.2. Legat de trimiterea comenzii către ofertant, acesta din urmă îi va prezenta utilizatorului posibilitatea de a se loga la contul utilizatorului (denumită în continuare „acceptare“). Nu se aplică aici prevederile art. 1740 alin. 3 cod civil. Prin transmiterea acceptării către utilizator, contractul de acordare servicii este încheiat.

2.3. Utilizatorul este de acord că ofertantul poate începe acordarea serviciilor imediat după încheierea contractului, chiar şi înainte de trecerea termenului legal de retragere din contractul de acordare servicii.

2.4. Utilizatorul ia act de faptul că ofertantul nu este obligat să încheie contractul de acordare servicii (poate respinge înregistrarea utilizatorului) şi aceasta în special cu persoane care anterior au încălcat grav un contract de acordare servicii (inclusiv condiţiile comerciale).

2.5. Utilizatorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă la încheierea contractului de acordare servicii. Cheltuielile generate utilizatorului prin folosirea unor astfel de mijoace în contextul încheierii contractui de acordare servicii (de ex. cheltuielile de conectare la internet) le va acoperi singur, în contextul în care acestea nu diferă de tarifele de bază.

3. Contul de utilizator

3.1. Pe baza înregistrării utilizatorului pe pagina de web, acesta poate accesa interfaţa sa de utilizator pe pagina de web. Din această interfaţă, utilizatorul poate genera raportul datelor sale, poate încărca şi şterge informaţii referitor la persoana sa, se poate ocupa de administrarea acestora, poate încărca şi şterge mesaje sau alte informaţii şi le poate administra şi de asemenea poate încărca fotografii şi înregistrări audiovizuale şi le poate administra (denumit în continuare „contul de utilizator“).

3.2. Contul de utilizator va fi operaţional în contextul înregistrării utilizatorului pe pagina de web (completarea de către utilizator a informaţiilor cerute).

3.3. La înregistrarea pe pagina de web, utilizatorul este obligat să menţioneze toate informaţiile în mod corect şi real. La orice modificare a datelor personale din contul de utilizator, acesta este obligat să le actualizeze. Datele menţionate de utilizator în contul său sunt considerate corecte de către ofertant. Fiecare utilizator poate dispune de un singur cont de utilizator.

3.4. Accesul la contul de utilizator este securizat prin numele şi parola acestuia. Utilizatorul este de acord cu faptul că datele de logare pot fi folosite şi la logarea la alte pagini de internet operate de ofertant. Utilizatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea referitor la informaţiile absolut necesare pentru accesul în contul său de utilizator şi ia act de faptul că ofertantul nu poartă răspunderea pentru încălcarea acestei obligativităţi din partea utilizatorului.

3.5. Ofertantul poate împiedica utilizatorului folosirea contului de utilizator în special în cazul în care acesta din urmă şi-a încălcat obligaţiile din contractul de acordare servicii.

4. Condiţiile serviciului

4.1. Pe baza contractului de acordare servicii utilizatorul are dreptul să acceseze contul său de utilizator. Din interfaţa de utilizator acesta poate administra datele sale, poate încărca şi şterge informaţii referitor la persoana sa, le poate administra, poate încărca şi şterge mesaje sau alte informaţii şi efectua administrarea acestora, poate încărca fotografii şi înregistrări autiovizuale şi de asemenea, prin intermediul interfeţei sale de utilizator, poate comunica, prin modalitatea stabilită, cu alte persoane (toate denumite în continuare „serviciul“).

4.2. Ofertantul nu este obligat să acorde serviciul în cazul în care acest lucru este împiedicat de dificultăţi din partea utilizatorului sau a altor persoane. De asemenea, ofertantul nu este obligat să acorde serviciul în special în cazul în care au loc căderi în livrarea energiei electrice, căderi ale reţelei de date, defecţiuni provocate de terţe persoane sau în cazuri de forţă majoră.

4.3. În timpul acordării serviciului se pot înregistra întreruperi, restricţii temporare, întreruperi sau scăderi ale calităţii serviciului.

4.4. Toate recomandările şi informaţiile afişate pe pagina de web în timpul serviciului nu au caracter obligatoriu, lucru de care ia act şi utilizatorul. Referitor la folosirea acestor recomandări şi informaţii, utilizatorul este obligat să contacteze întotdeauna consultantul de specialitate.

5. Folosirea serviciului

5.1. În cadrul serviciului, utilizatorul nu trebuie să stocheze sau să distribuie informaţii al căror conţinut este în contradicţie cu reglementările legale general obligatorii în vigoare în Romania sau în alte ţări în care serviciul este accesibil şi în special informaţiile al căror conţinut divulgat opiniei publice:

5.1.1. afectează dreptul de autor sau drepturile conexe dreptului de autor al unor terţe persoane,

5.1.2. afectează drepturile de protejare a personalităţii unor terţe persoane,

5.1.3. încalcă normele legale orientate spre protecţia împotriva urii contra unui alt popor, unui alt grup etnic, a unei rase, credinţe religioase, clase sociale sau împotriva unui alt grup de persoane sau cele care militează pentru limitarea drepturilor şi libertăţilor membrilor acestora.

5.2. Utilizatorul ia act de faptul că ofertantul nu poartă răspunderea pentru intervenţia efectuată de acesta în contul său de utilizator.

5.3. În cadrul serviciului, utilizatorul nu are voie să transmită mesaje comerciale nesolicitate. De asemenea, nu are voie să distribuie informaţii care amintesc în mod izbitor cu servicii sau aplicaţii ale unor terţe persoane cu scopul de a dezorienta sau induce în eroare utilizatorii internetului. (phishing). În cadrul serviciului utilizatorul nu are voie să răspândească viruşi de computer.

5.4. De asemenea, în cadrul serviciului, utilizatorul nu are voie să folosească mecanisme, instrumente, softuri sau proceduri care pot sau ar putea avea o influenţă negativă asupra funcţionării echipamentului ofertantului, asupra securităţii internetului sau a altori utilizatori de internet.

5.5. Utilizatorul nu are voie să dezvolte activităţi orientate spre a dezactiva sau restricţiona serverul ofertantului, pe care este operaţional serviciul sau să genereze alte atacuri asupra serverului şi nici să asiste într-o astfel de activitate o terţă persoană. Utilizatorul nu are voie să folosească serviciul şi contul de utilizator printr-o modalitate care ar restricţiona în mod nejustificat folosirea serviciului de către alţi clienţi ai ofertantului sau chiar de ofertantul însuşi. În mod special utilizatorul nu are voie să grezeve serverul pe care este operaţional serviciul cu sarcini de automatizare.

5.6. Utilizatorul ia act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 480/2004 Mon. Of., privind unele dintre serviciile societăţii informaţionale şi referitor la modificarea altor legi (legea privind unele dintre serviciile societăţii informaţionale), republicată, ofertantul nu poartă răspunderea pentru conţinutul informaţiilor stocate de utilizator. De asemenea, utilizatorul ia la cunoştinţă faptul că ofertantul nu răspunde de faptele utilizatorului contrare legii.

5.7. Ofertantul este îndreptăţit (dar nicidecum obligat) să efectueze controlul preventiv al informaţiilor stocate sau distribuite de utilizator în cadrul serviciului respectiv. În cazul în care, conţinutul acestor informaţii ar putea aduce atingere condiţiilor comerciale, reglementărilor legale general obligatorii sau bunelor moravuri, ofertantul are dreptul să şteargă sau să împiedice răspândirea acestor informaţii şi de asemenea are dreptul să rezilieze contractul respectiv de acordare servicii. În situaţia în care, în contextul stocării sau difuzării informaţiilor înmagazinate în cadrul serviciului, în raport de ofertant îşi va exercita drepturile orice altă terţă persoană, ofertantul este îndreptăţit ca, fără întârziere să elimine conţinutul informaţiilor stocate sau difuzate de utilizator.

5.8. În cazul în care, în contextul ducerii la îndeplinire a contractului de acordare servicii, în raport de ofertant îşi va exercita drepturile orice altă terţă persoană, utilizatorul se angajează să predea fără întârziere ofertantului toate documentele necesare pentru tranşarea cu succes a litigiului cu această terţă persoană. În situaţia în care această persoană ar afirma că, prin stocarea sau difuzarea informaţiilor stocate sau difuzate de utilizator i s-au încălcat drepturile, în special drepturile referitor la subiectul drepturilor de autor sau că în acest fel s-a ajuns la o concurenţă neloaială, utilizatorul se angajează să acopere ofertantului toate cheltuielile apărute acestuia în litigiul cu respectiva terţă persoană.

5.9. Utilizatorul ia act de faptul că textele, fotografiile, lucrările grafice şi celelalte elemente conţinute pe pagina de web sau accesibile în cadrul serviciului (denumite generic „lucrări de autor“) pot fi individual şi/sau ca întreg, protejate prin dreptul de autor. Bazele de date ce se află pe pagina de web sau care pot fi accesate în cadrul serviciului sunt protejate de un drept special al producătorului bazei de date. Dacă, cu ofertantul nu s-a convenit în scris altceva, folosirea îndreptăţită a lucrărilor de autor se poate face doar la nivelul şi prin modalităţile stabilite de legea aplicabilă. În special nu îi este permis utilizatorului folosirea lucrărilor de autor sub forma lor multiplicată (xeroxată) în scopul obşinerii unui avantaj direct sau indirect, economic sau comercial şi de asemenea folosirea sub forma multiplicării, împrumutului, expunerii sau comunicării lucrării respective către opinia publică (inclusiv transmiterea către public prin intermediul internetului).

6. Acordul de licenţă

6.1. În situaţia în care, în cadrul serviciului, utilizatorul va stoca sau difuza informaţii (active necorporale), care fac obiectul protecţiei unor drepturi de proprietate intelectuală (denumită în continuare „lucrarea“), prin stocarea sau difuzarea lucrării în cadrul serviciului, utilizatorul acordă ofertantului dreptul gratuit pentru a-şi exercita dreptul de utilizare a lucrării (licenţa) şi aceasta în condiţiiile menţionate în continuare. Totuşi, în acest fel nu se aduce atingere prevederilor art. 5.1 din condiţiile comerciale.

6.2. Licenţa pe lucrare este acordată pentru toate modalităţile de folosire (inclusiv comunicarea lucrării către public prin intermediul internetului) şi aceasta într-un număr şi pe o arie teritorială nelimitate. Ofertantul poate oferi integral sau parţial autorizaţia ce formează o parte a licenţei (sublicenţa) unei terţe persoane. –Ofertantul este îndreptăţit să cedeze licenţa pe lucrare unei terţe persoane. Ofertantul dobândeşte licenţa pe lucrare în momentul stocării sau distribuirii ei în cadrul serviciului. Licenţa este acordată pe o perioadă de şaptezeci (70) de ani din momentul stocării sau distribuirii ei în cadrul serviciului. Ofertantul nu este obligat să folosească licenţa.

6.3. Ofertantul are dreptul să facă modificări, corectări sau prelucrări ale lucrării în vederea includerii ei într-un fişier şi pentru conexiunea cu alte lucrări de autor (sau cu un program de calculator) în contextul în care corectarea, modificarea sau prelucrarea lucrării se pot face şi prin intermediul unor terţe persoane. În cazul unor modificări ale lucrării efectuate de ofertant (sau de terţe persoane autorizate de acesta) ofertantului i se acordă licenţă şi pe lucrarea astfel modificată. Ofertantul are dreptul să facă publică lucrarea sub denumirea sa comercială. Dacă este vorba de o lucrare nepublicată, ofertantul are dreptul să o publice. Ofertantul va menţiona întotdeauna porecla (nick) a utilizatorului la lucrarea pe care a introdus-o în cadrul serviciului.

6.4. Prevederile art.6.1 la art. 6.3 din condiţiile comerciale cu privire la autorizaţia ofertantului se folosesc corespunzător şi în cazurile în care contribuţia utilizatorului nu este supusă protecţiei prin dreptul de autor.

7. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante

7.1. Ofertantul nu solicită achitarea unui avans sau alte plăţi asemănătoare.

7.2. Utilizatorul ia act de faptul că programele de calculator ce alcătuiesc pagina de web sunt protejate de dreptul de autor. Utilizatorul se angajează să nu presteze nici un fel de activitate care i-ar putea înlesni lui sau unei terţe persoane intervenţia neautorizată sau folosirea programelor de calculator la care ofertantul este cel ce exercită dreptul de proprietate sau utilizator.

7.3. În raportul său cu utilizatorul, ofertantul nu este legat de nici un fel de cod de conduită în sensul prevederilor art. § 1826 alin. 1 lit. e) cod civil.

7.4. Soluţionarea pe cale extrajudiciară a reclamaţiilor consumatorilor o asigură ofertantul prin intermediul adresei electronice de la adresa de contact (art. 11.6). Informaţiile privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorului vor fi trimise de ofertant pe adresa electronică a acestuia.

7.5. Furnizorul este autorizat să facă afaceri în baza unei licenţe. În cadrul sferei sale de competenţă, controlul licenţei este exercitat de oficiul de licenţe competent. Supravegherea domeniului datelor personale o exercită Oficiul pentru protecţia datelor cu caracter personal. Inspecţia comercială cehă efectuează, printre altele şi într-un cadru limitat, supravegherea respectării legii nr. 634/1992 Mon.Of. privind protecţia consumatorului, republicată.

7.6. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante referitor la răspunderea ofertantului pentru viciile serviciilor se supun reglementărilor legale general obligatorii aferente şi în special prevederilor art. 1914 şi următoarele cod civil şi prevederilor legii nr. 634/1992 Mon.Of., privind protecţia consumatorului, republicată. Utilizatorul îşi poate folosi dreptul ce decurge din răspunderea ofertantului pentru viciile serviciilor acestuia, în special la adresa sediului sau prin poşta electronică la adresa de contact (art. 11.6).

8. Protecţia datelor cu caracter personal, păstrarea cookies

8.1. Obligativitatea de informare a ofertantului legat de prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului sunt reglementate într-un document special.

8.2. Utilizatorul este de acord cu stocarea aşa-numitelor cookies pe calculatorul său. Cookies sunt fişiere mici pe pagina de web, ce servesc ofertantului şi sponsorilor de publicitate pentru recunoaşterea browserului web al utilizatorului atunci când acesta comunică cu serviciul şi ulterior când foloseşte unele funcţii ale serviciului.. În cazul în care angajamentele ofertantului din contractul de acordare servicii pot fi folosite şi fără stocarea acestor cookies pe calculatorul utilizatorului, acesta îşi poate retrage acordul dat conform primei părţi din prezentul alineat.

9. Durata contractului de acordare servicii

9.1. Dacă nu este vorba de un caz în care nu poate rezilia contractul, utilizatorul care are calitatea de consumator are dreptul, în baza prevederilor art. 1829 alin. 1 cod civil, să renunţe la contractul de acordare servicii şi aceasta în termen de paisprezece (14) zile de la încheierea lui. Pentru a rezilia contractul, utilizatorul trebuie să folosească formularul pus la dispoziţie de ofertant, care formează anexa nr. 2 a condiţiilor comerciale.

9.2. Contractul de acordare servicii intră în vigoare la data încheierii lui. Contractul de acordare servicii este încheiat pe perioadă nedeterminată.

9.3. Utilizatorul poate înceta oricând valabilitatea contractului de acordare servicii faptic prin ştergerea contului său de utilizator.

9.4. În cazul în care utilizatorul încalcă oricare dintre obligaţiile ce decurg din contractul de acordare servicii (inclusiv din condiţiile comerciale sau din regulile de discuţii) , din reglementările legale general obligatorii sau chiar şi în alte cazuri, ofertantul poate rezilia contractul de acordare servicii. Rezilierea contractului potrivit prezentului articol devine executoriu din momentul înmânării ei utilizatorului. Dacă nu este convenit altfel şi nici reglementările legale general obligatorii nu stabilesc altceva, contractul de acordare servicii încetează din momentul intrării în vigoare a rezilierii.

9.5. Prin încetarea valabilităţii contractului de acordare servicii ‚ nu se aduce atingere licenţei acordate ofertantului conform art. 6 din condiţiile comerciale.

10. Înmânare corespondenţă – aspecte juridice

10.1. Dacă nu se convine altceva, întreaga corespondenţă referitoare la aspectele juridice legate de contractul de acordare servicii trebuie înmânată în scris celeilalte părţi contractante şi transmisă prin poşta electronică. Utilizatorului îi este transmisă corespondenţa pe adresa sa – adresă de poştă electronică – menţionată în contul său de utilizator.

10.2. În cazul transmiterii prin poşta electronică mesajul este trimis imediat ce a fost primit pe serverul de poştă electronică.

11. Dispoziţii finale

11.1. În cazul în care raportul legat de utilizarea paginii de web sau relaţia juridică bazată pe contractul de acordare servicii conţine un element internaţional (străin), părţile convin că relaţia va fi reglementată de legislaţia cehă, în special de codul civil. Prin alegerea legislaţiei, potrivit frazei precedente utilizatorul, în calitate de consumator, nu este lipsit de dreptul la protecţie conferit de prevederile ordinii juridice de la care nu se poate face derogare prin contract şi care în absenţa posibilităţii de alegere a legislaţiei ar folosi prevederile art. 6 alin. 1 din Regulamentul nr. 593/2008 al Parlamentului European şi Consiliului (CE) din ziua de 17 iunie 2008 referitor la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I).

11.2. În cazul în care vreuna din prevederile condiţiilor comerciale nu mai este valabilă ori eficientă sau devine caducă, în locul acestora se aplică prevederi al căror sens se apropie cel mai mult de cel al prevederilor devenite nevalabile. Prin lipsa de valabilitate sau eficienţă a unei prevederi nu se aduce atingere valabilităţii celorlalte.

11.3. Ofertantul are dreptul de a atribui drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul de acordare servicii unei terţe persoane, cu care utilizatorul îşi dă acordul.

11.4. Contractul de acordare servicii, inclusiv condiţiile comerciale sunt arhivate de ofertant în format electronic şi nu este accesibil publicului.

11.5. Datele de contact ale ofertantului: adresa de poştă electronică contact@aboutfashio.ro.

Informaţii privind procesarea datelor cu caracter personal pentru scopuri de conformitate

1. Identitatea şi datele de contact ale administratorului

1.1. Administratorul datelor Dvs. personale este societatea comercială ISEGA TALE SRL, cu sediul în JUD. GALAŢI, SAT INDEPENDENŢA COM. INDEPENDENŢA, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.52, înscrisă în registrul comerţului J17/118/2021, CUI 43601853 (denumită în continuare „administratorul“).

1.2. Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de înmânare este societatea comercială ISEGA TALE SRL, cu sediul în JUD. GALAŢI, SAT INDEPENDENŢA COM. INDEPENDENŢA, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.52, înscrisă în registrul comerţului J17/118/2021, CUI 43601853. Adresa poştei electronice contact@aboutfashion.ro. Telefon +40774 005 892.

1.3. Administratorul nu a numit un împuternicit pentru protecţia datelor cu caracter personal.

2. Motivul legal pentru procesarea datelor cu caracter personal

2.1. Motivul legal pentru procesarea datelor Dvs. cu caracter personal este faptul că acest lucru este absolut necesar pentru îndeplinirea contractului dintre Dvs. şi administrator sau pentru punerea în aplicare de către administrator, înainte de încheierea unui astfel de contract, a măsurilor specificate în art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit in continuare „regulamentul“).

3. Scopul procesării datelor cu caracter personal

3.1. Scopul procesării datelor Dvs. cu caracter personal îl reprezintă ducerea la îndeplinire a contractului dintre Dvs. şi administrator sau luarea unor măsuri de către acesta din urmă înainte de încheierea unui astfel de contract.

3.2. Din punctul de vedere al administratorului, acesta nu ia decizii individuale în mod automat, în baza art. 22 din regulament.

4. Durata stocării datelor cu caracter personal

4.1. Datele Dvs. cu caracter personal vor fi procesate de administrator pe perioada cât durează efectul drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din respectivul contract şi apoi pe durata necesară arhivării în baza prevederilor aferente din reglementările legale general obligatorii, cel mult însă pe perioada stabilită de reglementările legale general obligatorii.

5. Alţi destinatari ai datelor cu caracter personal

5.1. Alţi destinatari ai datelor Dvs. cu caracter personal vor fi persoanele care împreună cu administratorul alcătuiesc concernul, persoanele care furnizează servicii de marketing pentru administratori, persoanele responsabile pentru operarea platformelor de marketing şi persoanele ce asigură activitatea tehnică sau organizatorică pentru administrator, în conformitate cu indicaţiile administratorului (procesatorii datelor cu caracter personal).

5.2. Administratorul nu intenţionează să furnizeze datele Dvs. cu caracter personal într-o terţă ţară (ţară în afara teritoriului UE) sau unei organizaţii internaţionale, în sensul Deciziei Comisiei de Implementare (UE) 2016/1250, din 12 iulie 2016, emisă în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului și a Consiliului European privind un nivel adecvat de protecție acordat de Politica de confidențialitate UE-SUA.

6. Drepturile subiectului informaţiilor

6.1. Aveţi dreptul, în condiţiile stabilite de regulament, să solicitaţi de la administrator accesul la datele Dvs cu caracter personal, dreptul de a le modifica sau şterge, eventual dreptul de a restricţiona procesarea lor, dreptul de a înainta obiecţii împotriva procesării datelor Dvs. cu caracter personal precum şi dreptul de a le transfera. Puteți trimite o asemenea cerere la adresa de email contact@aboutfashion.ro.

6.2. În măsura în care sunteţi de părere că prin procesarea datelor Dvs. cu caracter personal s-a încălcat sau se încalcă regulamentul, aveţi dreptul, printre altele, să înaintaţi o reclamaţie la oficiul de supraveghere.

6.3. Nu aveţi obligativitatea de a oferi date cu caracter personal. Punerea la dispoziţie a datelor Dvs. cu caracter personal este însă o cerinţă indispensabilă pentru încheierea şi punerea în aplicare a contractului şi fără aceste informaţii contractul nu poate fi încheiat şi nici dus la îndeplinire din partea administratorului.